Skaja s.r.o.
Vnútroštátna a medzinárodná cestná nákladná doprava
Napíšte námEmail
Vnútroštátna a medzinárodná cestná nákladná doprava

Firma Skaja s.r.o., podľa § 5 Zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a podľa §1,4 a 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 363/1996 Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave vydáva:

 

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

 

čl. 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje tovar na svojich dopravných prostriedkoch.
 2. Dopravca podľa tohto prepravného poriadku je Skaja s.r.o, dopravca je právnická osoba.
 3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v nákladnej medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave. 
 4. Prevádzková činnosť dopravcu je povinnosť vykonávať nákladnú cestnú dopravu v súlade s koncesiou a s týmto prepravným poriadkom.
 5. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť. 

 

čl: 2

ROZSAH, CHARAKTER A DRUHY PREPRÁV NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY VYKONÁVANEJ DOPRAVCOM

 1. Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu:
  1. vnútroštátna cestná nákladná doprava, 
  2. medzinárodná cestná nákladná doprava. 
 2. Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy
  1. celovozové zásielky, 
  2. kusové zásielky.
 3. Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:
  1. konfekcie,
  2. priemyselných výrobkov,
  3. preprava iných druhov tovarov, na základe objednávok prepravcu.

 

čl. 3

VYMEDZENIE VECÍ, KTORÉ DOPRAVCA PREPRAVUJE

 1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje celovozové zásielky a kusové zásielky priemyselných výrobkov.
 2. Prepravu iných druhov tovarov vykonáva na základe objednávok prepravcov. 

 

čl. 4

VYMEDZENIE VECÍ, KTORÉ SÚ VYLÚČENÉ Z PREPRAVY

 1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu, resp. prepravy, ktoré si vyžadujú určitú špecializáciu neprepravuje nebezpečné veci a živé zvieratá.
 2. Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu 

 

čl. 5

VYMEDZENIE PODMIENOK POTREBNÝCH NA UZAVRETIE ZMLUVY O PREPRAVE NÁKLADU (VECÍ)

 1. Dopravca je povinný
  1. vykonávať cestnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku, 
  2. zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o náklad,
  3. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú  prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.
 2. Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné  podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré  nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať prepravu (ďalej len „prepravná povinnosť“).
 3. Náležitosti zmluvy o preprave vecí (nákladu) vychádzajú z § 610 až 629 podľa zákona 513/1991 Obchodný zákonník a z § 765 až § 773 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  1. Zmluvou o preprave vecí (nákladu) sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia) a vydá ju určenému príjemcovi a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).
  2. Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.
  3. Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.
  4. Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.
  5. Podľa zmluvy môže byť dopravca povinný vydať odosielateľovi pri prevzatí zásielky na prepravu náložný list.
  6. Náložný list je listina, s ktorou je spojené právo požadovať od dopravcu vydanie zásielky v súlade s obsahom tejto listiny. Dopravca je povinný zásielku vydať osobe oprávnenej podľa náložného listu, ak mu táto osoba náložný list predloží a potvrdí na ňom prevzatie zásielky.
  7. Náložný list môže znieť na doručiteľa, na meno určitej osoby alebo na jej rad.
  8. Práva z náložného listu na doručiteľa sa prevádzajú odovzdaním náložného listu osobe, ktorá má tieto práva nadobudnúť. Práva z náložného listu na meno možno previesť na  inú osobu podľa ustanovení o postúpení pohľadávky. Práva z náložného listu vystaveného na rad oprávnenej osoby možno previesť vyplneným, alebo nevyplneným rubopisom. Ak nie je v náložnom liste uvedené na čí rad je vydaný, platí, že je vydaný na rad odosielateľa.
  9. Dopravca je povinný v náložnom liste uviesť:
   1. názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko                                  
    fyzickej osoby dopravcu, 
   2. názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby odosielateľa 
   3. označenie prepravovanej veci, 
   4. údaj, či bol náložný list vydaný na doručiteľa alebo na meno príjemcu, prípadne údaj, že bol vydaný na jej rad,       
   5. miesto určenia, 
   6. miesto a deň vydania náložného listu a podpis dopravcu.
  10. Dopravca je povinný vykonať prepravu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou  a v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom po prevzatí zásielky dopravcom.
  11. Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný dodať zásielku príjemcovi, alebo ak má podľa zmluvy príjemca v mieste určenia zásielku vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.
  12. Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dodaní do miesta určenia, alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcov, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.
  13. Dopravca môže použiť na vykonanie prepravy aj iného dopravcu, pritom zodpovedá, akoby prepravu uskutočňoval sám.
  14. Firma Skaja s.r.o. má vypracovanú  svoju Zmluvu o preprave vecí, resp. o spolupráci pri   podnikaní v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy. Táto je súčasťou tohto prepravného poriadku ako príloha č. 1.

 

čl. 6

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A POSTUP UPLATŇOVANIA ZODPOVEDNOSTI ZA  NEDODRŽANIE PODMIENOK PREPRAVY

 1. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla  na prepravovanej zásielke v čase od prevzatia na prepravu až do vydania.
 2. Dopravca za škodu nezodpovedá, ak škoda bola spôsobená:
  1. odosielateľom, príjemcom, alebo vlastníkom zásielky, 
  2. chybou zásielky, jej obalu alebo balenia, na čo dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný list, bola v ňom chyba obalu poznamenaná. Ak neupozornil dopravca na chybu obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku chyby len vtedy, ak chyba nebola pri prevzatí zásielky poznateľná, 
  3. osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť.
 3. Pri škode na zásielke vzniknutej podľa predchádzajúceho bodu je dopravca povinný   vynaložiť odbornú  starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.
 4. Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podľa príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi, alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.
 5. Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa, alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.
 6. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu (odovzdaná dopravcovi).
 7. Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú zásielka mala v čase jej prevzatia dopravcom a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka. Ak je účelne vykonať opravu, dopravca uhrádza náklady opravy.
 8. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi, alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.
 9. Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata, alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.
 10. Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.
 11. Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
 12. Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel, alebo musel vedieť.
 13. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy záložné právo k zásielke dokiaľ s ňou môže nakladať.
 14. Ak viazne na zásielke niekoľko záložných práv, má záložné právo dopravcu prednosť pred záložnými právami prv vzniknutými a záložné právo dopravcu má prednosť pred záložným právom zasielateľa.

 

čl. 7

POSTAVENIE OBJEDNÁVATEĽA PREPRAVY

 1. Objednávateľ prepravy najčastejšie odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti. 
 2. Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním, alebo ich nesprávnosťou. 
 3. Odosielateľ je povinný dopravcovi na požiadanie objednávku prepravy písomne potvrdiť. 
 4. Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť. 
 5. Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy. 

 

čl. 8

ÚPRAVA VZŤAHOV POČAS NAKLÁDKY A VYKLÁDKY

 1. Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo ten má  patričné znalosti týkajúce sa zásielky. 
 2. Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom. 
 3. Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napríklad do nákladného listu. 

 

čl. 9

POSTUP OSÁDKY ALEBO INÝCH OSÔB DOPRAVCU V PRÍPADE DOPRAVNEJ  NEHODY A INÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

 1. Postup pri dopravných nehodách a likvidácia následkov je závislá na rozsahu nehody, t.j. na stupni poškodenia vlastného vozidla  a prípadných ďalších vozidiel iných účastníkov dopravnej nehody, poškodenia iného majetku (cestného zariadenia a pod.) a hlavne na zranení osôb a ich schopností jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu vecí po nehode. 
 2. Ak bolo nevyhnutné k vyprosteniu zranených osôb pohybovať po nehode s vozidlami, je nutné zaistiť stopy konečného postavenia vozidiel po nehode a zapísať si mená a adresy svedkov nehody, prípadne evidenčného čísla ich vozidiel. 
 3. Postup vodiča resp. osádky vozidla, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody vychádza z § 50 zákona č. 315/1996 Zz o premávke na pozemných komunikáciách. Základnou povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody: 
  1. bezodkladne zastaviť vozidlo, 
  2. zdržať sa použitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v čase, ak by bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj alebo užil inú návykovú látku.
 4. Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nasledovné:
  1. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste      dopravnej nehody, 
  2. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, 
  3. urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
  4. umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel verejnej  hromadnej dopravy osôb, 
  5. preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody, 
  6. bezodkladne, a pokiaľ možno na mieste, upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda a oznámiť im svoje osobné údaje, a ak to nie je možné, oznámiť ich prostredníctvom Policajného zboru, nemusí to oznámiť, ak hmotná škoda bola spôsobená na vozidle vrátane prepravovaných vecí a účastníkom dopravnej nehody je jeho vodič, ktorý je spôsobilý také upovedomenie vykonať. 
 5. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo    k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca  odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom (Zák. NR SR č. 90/1996 ZZ o minimálnej mzde), účastník dopravnej nehody je povinný 
  1. ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi,
  2. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel verejnej  hromadnej dopravy osôb, účastník dopravnej nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy,
  3. zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo  privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.
 6. Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku ustanovenú v odseku 5, účastníci dopravnej nehody sú povinní postupovať podľa odseku 5, len ak sa výslovne nedohodli inak.
 7. Osádka je náležite poučená ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá dopravcu sú vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.
 8. Dopravca v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami, má za povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie alebo poškodenia a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Ak odstránenie znečistenia alebo poškodenia komunikácie nie je v jeho možnostiach je povinný to nahlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následne náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením do pôvodného stavu.

 

čl. 10

MEDZINÁRODNÁ CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA

 1. Medzinárodná cestná nákladná doprava je vykonávaná podľa medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov o cestnej doprave.
  1. Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) –    vyhláška č. 11/1975 Zb. v znení neskorších predpisov
  2. dohovor o medzinárodnej preprave tovarov na podklade karnetov TIR – vyhláška č. 144/1982 Zb. v znení neskorších predpisov
  3. dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných  prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) – vyhláška č. 61/1983 Zb. v zn.nesk.predpisov
  4. Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) – vyhláška č.  108/1976 Zb v zn.nesk.predpisov.
  5. dohovor o spoločnom tranzitnom režime – vyhláška č. 187/1996 Zb. v znení  neskorších zmien a doplnkov,
  6. colný dohovor o ATA karnetoch na dovozný colný záznam tovaru – vyhláška č. 89/1963 Zb. v znení neskorších predpisov
 2. Vzhľadom na ustanovenie § 756 Obchodného zákonníka pre oblasť medzinárodnej dopravy tieto dohody, dohovory a zmluvy majú prednosť pred zákonnou úpravou platnou v slovenskej republike. Tie časti jednotlivých článkov prepravného poriadku, ktoré sú upravené v medzinárodných zmluvách, dohodách a dohovoroch, napríklad v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), odlišne, sa pri prepravách v medzinárodnej cestnej doprave nepoužijú.
 3. Firma Skaja s.r.o má uzavreté poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa Dohovoru  CMR a osádky vozidiel sú poistené pre prípad potreby lekárskeho ošetrenia (poistenie liečebných nákladov v cudzine).

 

čl. 11

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči obchodným partnerom odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí.
 2. Tento prepravný poriadok je účinný dňom 22.05.2023
 3. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.
 4. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

 

V Púchove,  17.03.2023

 

Ion Zifciac 
konateľ spoločnosti

Kontakty

Ion Zifciac

 

Skaja s.r.o. 
Trenčianska 452 
020 01 Púchov 

 

IČO: 54596823
IČ DPH: SK2121729225
DIČ:2121729225

 

Tel.: 0949 368 991
E-mail: info@skaja-pu.sk,

Napíšte nám správu